Danh Sách Học Sinh

 
Tên Niên Khóa 1 Lớp Niên Khóa 2 Lớp Quốc Gia Cư Ngụ E-Mail
69-73
9A2/9B
73-75
 
Texas, USA
thuy_b@yahoo.com
69-73
9A2/9B
73-75
 
Texas, USA
vanhongdo@yahoo.com
69-73
9A2/9B
73-75
Texas, USA
jennyhoangus@yahoo.com
Đoàn Thị Kim Chung
69-73
9A2/9B
73-75
 
USA
 
Dương Thị Mai
69-73
9A2/9B
73-75
Sài Gòn, VN
69-73
9A2/9B
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
69-73
9A2/9B
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
Lâm Ngọc Lan
69-73
9A2/9B
73-75
?
Lê Ngọc Thanh Ly
69-73
9A2/9B
73-75
 

Montreal, Canada

 
69-73
9A2/9B
73-75
 
Sài Gòn, VN
lehop2005@yahoo.com
69-73
9A2/9B
73-75
 

Washington, USA

theresalenyl@comcast.net
Lê Kim Dung
69-73
9A2/9B
73-75
 
Texas, USA
KimLe@Austincc.edu
Lê Kim Loan
69-73
9A2/9B
73-75
Sài Gòn, VN
Lưu Vi
69-73
9A2/9B
73-75
 
France
 
69-73
9A2/9B
73-75
Sài Gòn, VN
tuyenavn@yahoo.com
69-73
9A2/9B
73-75
Texas, USA
diem.nguyen@earthlink.net
Nguyễn Lệ Thúy
69-73
9A2/9B
73-75
 
Virginia, USA
lethuynguyentd@yahoo.com
Nguyễn Thị Bích Liên
69-73
9A2/9B
73-75
 
California, USA
69-73
9A2/9B
73-75
 
Texas, USA
Thachpham@sbc.globe.net
69-73
9A2/9B
73-75
 
California, USA
kimngoctdhs@yahoo.com
72-73
9A2/9B
73-75
11B1
Sài Gòn, VN
chungtloan@yahoo.com
Nguyễn Thị Mai Anh
69-73
9A2/9B
73-75
 
?
 
Nguyễn Thị Phương Dung
69-73
9A2/9B
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
Nguyễn Thị Vinh
69-73
9A2/9B
73-75
 

Romonrantin, France

 
Phạm Thị Huy
69-73
9A2/9B
73-75
Sài Gòn, VN
 
69-73
9A2/9B
73-75
 
Thất Lộc
Phạm Thị Ngọc Hân
69-73
9A2/9B
73-75
 
California, USA
Tạ Thị Hồng Lan
69-73
9A2/9B
73-75
 
California, USA
hlanta@pc.jaring.my
Trần Bích Nghĩa
69-73
9A2/9B
73-75
 
Texas, USA
sandytran_binion@yahoo.com
Trần Kim Ngân
69-73
9A2/9B
73-75
 
?
Trần Thị Kim Oanh
69-73
9A2/9B
73-75
 
?
Trần Thị Ngoan
69-73
9A2/9B
73-75
 
Florida, USA
69-73
9A2/9B
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
Vũ Thị Dung
69-73
9A2/9B
73-75
Thất Lộc
Vũ Thị Yến
69-73
9A2/9B
73-75
 
Virginia, USA