Danh Sách Học Sinh

 
Tên Niên Khóa 1 Lớp Niên Khóa 2 Lớp Quốc Gia Cư Ngụ E-Mail
70-74
9A2
74-75
Sài Gòn, Việt Nam
hoamygwens@vnn.vn
Trần Thị Bích Vân
70-74
9A2
74-75
California, USA
cathyyen82@yahoo.com
70-74
9A2
74-75
California, USA
buicongtruc06@yahoo.com
Chung Tấn Nhơn
70-74
9A2
74-75
???
 
70-74
9A2
74-75
California, USA
quandinh@comcast.net
70-74
9A2
74-75
Oregon, USA
hoanghuythanh@yahoo.com
Huỳnh Anh Dũng
70-74
9A2
74-75
California, USA
huynh_ho@hotmail.com
Kỳ Xuân Lạc
70-74
9A2
74-75
???
 
Lâm Tiến Phát
70-74
9A2
74-75
???
70-74
9A2
74-75
California, USA
binhle@yahoo.com
70-74
9A2
74-75
Sài Gòn, Việt Nam
lewanhai@gmail.com
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
 
Lê Thành Các
70-74
9A2
74-75
???
 
Lê Thành Nhân
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
 
Lê Thanh Liêm
70-74
9A2
74-75
???
 
Lê Văn Dũng
70-74
9A2
74-75
???
Lương Hữu Tài
70-74
9A2
74-75
???
 
Mai Văn Long
70-74
9A2
74-75
???
Nghiêm Bảo Toàn
70-74
9A2
74-75
???
 
Nguyễn Đức Trí
70-74
9A2
74-75
???
 
Nguyễn Đăng Phát
70-74
9A2
74-75
USA
 
70-74
9A2
74-75
California, USA
ha4nguyen@yahoo.com
Nguyễn Lâm Viên
70-74
9A2
74-75
Texas, USA
70-74
9A2
74-75
California, USA
Nguyễn Minh Trí
70-74
9A2
74-75
???
 
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
 
Nguyễn Tiến Dũng
70-74
9A2
74-75
???
 
Nguyễn Tiến Khánh
70-74
9A2
74-75
Texas, USA
Knguyen1@houston.oilfield.slb.com
Nguyễn Trọng Mỹ
70-74
9A2
74-75
California, USA
nguyenmy1816@gmail.com
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
thai6973@yahoo.com
Nguyễn Văn Cát
70-74
9A2
74-75
????
Nguyễn Văn Dũng
70-74
9A2
74-75
????
 
Nguyễn Văn Khoa
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
nvkhoa59@gmail.com
Nguyễn Văn Trước
70-74
9A2
74-75
????
Nguyễn Thanh Trước
70-74
9A2
74-75
Melbourne, AUS
tmldesign@hotmail.com
Nguyễn Văn Quãng
70-74
9A2
74-75
nghia_ndh@yahoo.com
Phạm Phú Đản
70-74
9A2
74-75
California, USA
phamphudan@yahoo.com
Tạ Quang Chiêu
70-74
9A2
74-75
???
 
Tạ Quang Nhật
70-74
9A2
74-75
Thất Lộc
Tôn Ngôn Tài
70-74
9A2
74-75
California, USA
tonngotai@yahoo.com
Trà Thiện Nhân
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
nhanthien@hotmail.com
Trần Quang Dự
70-74
9A2
74-75
????
 
Trần Qúy Bách
70-74
9A2
74-75
Canada
 
Trần Tiến Đạt
70-74
9A2
74-75
Việt Nam
 
70-74
9A2
74-75
California, USA
phtranca@yahoo.com
Trần Văn Nghĩa
70-74
9A2
74-75
Thất Lộc
70-74
9A2
74-75
California, USA
thanhktu@yahoo.com
Võ Doãn Tân
70-74
9A2
74-75
????
Vũ Qúy Thinh
70-74
9A2
74-75
Thất Lộc
70-74
9A2
74-75