Danh Sách Học Sinh

 
Tên Niên Khóa 1 Lớp Niên Khóa 2 Lớp Quốc Gia Cư Ngụ E-Mail
69-73
9A3/9D
73-75
 
California, USA
davidminhchu@yahoo.com
Chu Minh Lân
69-73
9A3/9D
73-75
 
California, USA
 
Khỗng H. Ngọc
69-73
9A3/9D
73-75
 
Thất Lộc
 
Lê Trung Trực
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
69-73
9A3/9D
73-75
     
69-73
9A3/9D
73-75
 
Saì Gòn, VN
ttqd_luis@yahoo.com
69-73
9A3/9D
73-75
 
Thất Lộc
 
Lê Trí Hiếu
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Bình Sơn (Đen)
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Văn Dật
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Văn Phú
69-73
9A3/9D
73-75
 
Thất Lộc
 
Nguyễn Văn Phước
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Văn Hiền
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Văn Lắm
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Đạt Hưng
69-73
9A3/9D
73-75
 
Thất Lộc
 
Nguyễn Hoàng Sơn
69-73
9A3/9D
73-75
     
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
tam_nguyenhuynh@yahoo.com
Nguyễn Hữu Hùng
69-73
9A3/9D
73-75
     
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
Nguyễn Ngọc Hưng
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Ngọc Thịnh
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Thành Sơn
69-73
9A3/9D
73-75
     
69-73
9A3/9D
73-75
 
Texas, USA
sunnyliemnguyen@hotmail.com
69-73
9A3/9D
73-75
 
Thất Lộc
 
Nguyễn Thanh Phong (Xìke)
69-73
9A3/9D
73-75
     
Nguyễn Thanh Toại
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
Ngô Hiếu Toàn
69-73
9A3/9D
73-75
     
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
Phạm Văn Minh
69-73
9A3/9D
73-75
     
Tạ Hoàng Phong
69-73
9A3/9D
73-75
     
Tạ Hoàng Phú
69-73
9A3/9D
73-75
     
Tô Tuấn Kiệt
69-73
9A3/9D
73-75
     
Trần Duy Phải
69-73
9A3/9D
73-75
     
Trần Minh Trung
69-73
9A3/9D
73-75
     
69-73
9A3/9D
73-75
 
Đồng Nai, VN
tngochiep@yahoo.com
Trần Ngọc Tinh
69-73
9A3/9D
73-75
     
Trần Ngọc Nam
69-73
9A3/9D
73-75
     
Trần Văn Lòng
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
tranvanlong2610@yahoo.com.vn
69-73
9A3/9D
73-75
 
Sài Gòn, VN
 
69-73
9A3/9D
73-75
 
Thất Lộc
 
69-73
9A3/9D
73-74
10B1
California, USA
jtruong57@yahoo.com
69-73
9A3/9D
73-75
 
California, USA
dtruong123@yahoo.com