Nội Quy Của Hội Ái Hữu Trường Tự Đức

Chương I
Tên Gọi Của Hội

Hội được gọi là: Hội Ái Hữu Trường Tự Đức.

Chương II
Mục Đích Của Hội

Liên kết tất cả cựu học sinh và thầy cô trường Tự Đức từ niên khóa 69 - 75 để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái (đồng môn, đồng đạo) không phân biệt cấp lớp và phái tính. Hội sẽ không sinh hoạt vào chính trị, đảng phái hay tôn giáo.

Website Tuduc.com sẽ là website chính thức của hội và dùng để liên lạc, thông báo các hoạt động của hội.

Chương III
Tổ Chức

Gồm có Ban Quản Trị, Ban Chấp Hành, các Hội Viên , Thân Hữu, và Hội viên danh dự.

Ban Quản Trị: Gồm có 30 đại diện của cựu học sinh với tổng số là 15 lớp nên mỗi lớp được đề cử 2 đại diện, và 2 đại diện của qúy Thầy Cô với Ban Chấp Hành để tham gia trong Ban Quản Trị. Nhiệm kỳ của Ban Quản Trị là 1 năm.

Ban Chp Hành: 2 Ban một ở trong và một ở ngoài nước. Mỗi ban gồm có Hội Trưởng, Phó Hội Trưởng, Thư Ký và Thủ Qũy được bầu chọn bởi những niên liễm hội viên của Hội Ái Hữu Tự Đức với nhiệm kỳ 2 năm. Bầu cử mỗi ban cách một năm (alternate)

Hội Viên: Gồm tất cả Cựu Học Sinh và Thầy Cô đã từng sinh hoạt với trường Tự Đức trong khoảng thời gian 1969 đến 1975, và đồng ý với mục đích và đường lối sinh hoạt của Hội đều có quyền tham gia Hội.

Thân hữu: Gồm có vợ, chồng, hoặc con của Hội Viên.

Hội Viên danh dự: Một người được mời và đồng ý của ban Quản Trị và không có quyền tham dự các bầu cử của hội.

Chương IV
Trách Nhiệm

Ban Quản Trị có trách nhiệm là cố vấn cho Ban Chấp Hành trong những sinh hoạt của Hội, và kiểm soát những chi phí để bảo vệ lợi ích cho Hội. Ngoài ra, Ban Quản Trị cũng có quyền (với số phiếu thuận 2 trên 3) đình chỉ, sa thải những Hội Viên, và cách chức những thành viên của Ban Quản Trị hay Ban Chấp Hành vi phạm hay đi ngược lại Nội Quy của Hội.

Ban Chp Hành có trách nhiệm tổ chức những buổi sinh hoạt, họp mặt hàng năm, kêu gọi đóng góp niên liễm, hoặc tương trợ, và báo cáo tài chánh hàng tháng. Ban Chấp Hành cũng có bổn phận phổ biến những sinh hoạt của Hội qua Tự Đức Website. Ngoài ra Ban Chấp Hành cũng có thể tham dự những buổi sinh hoạt của các trường bạn.

Hội Trưởng sẽ chũ tọa mỗi buổi họp mặt của Hội và duyệt xét, chấp thuận những chi phí với sự phê chuẩn đồng ý của Ban Quản Trị. Nếu Hội Trưởng vắng mặt, Hội Phó sẽ thay thế trong những buổi họp và có quyền hành tương đương.

Thư Ký sẽ lo việc ghi chép, báo cáo, lưu trữ những chi tiết của mọi buổi họp. Mọi thu chi của Hội sẽ do Thủ Qũy trong Ban Chấp Hành lo sổ sách kế toán. Thủ Qũy có bổn phận ghi chép, báo cáo tình hình tài chánh của Hội đến Ban Chấp Hành trong những buổi họp thường xuyên. Sổ sách kế toán và bản báo cáo tài chánh của Hội sẽ được Ban Quản Trị duyệt xét và kiểm soát mỗi năm. Mọi chi phí trả bằng “check” đều cần có 2 chử ký, một của Thủ Qũy và của một trong thành viên của ban chấp hành hay là một chử ký của Thủ Qũy có sự chấp thuận trên giấy tờ của một thành viên trong ban chấp hành nếu họ không cư ngụ trong cùng khu vực hay thành phố.

Hội Viên có thể giới thiệu, mời gọi Thầy Cô hay bạn bè cũ tham gia sinh hoạt của Hội và thông báo đến Hội những Thầy Cô hay bạn bè đang trong hoàn cảnh khó khăn cần thăm hỏi hay cần giúp đỡ. Tuyệt đối không được dùng diễn đàn của Hội để sinh hoạt, tuyên truyền chính trị, đảng phái hay tôn giáo. Hội viên có thể đóng góp tiền niêm liễm tùy theo khả năng tài chánh của mình. Hội kêu gọi và đề nghị niêm liễm là $15,000 ỏ Việt Nam và $20 (USD) ỏ hải ngoại.

Chương V
Sinh Hoạt

Mỗi năm Hội sẽ tổ chức những buổi sinh hoạt gặp mặt giữa Thầy Cô và Cựu Học Sinh trong và ngoài nước tùy theo thời gian và điều kiện thuận tiện.

Ban Chấp Hành sẽ đề nghị, kêu gọi đóng góp giúp đỡ cho Thầy Cô, các Cựu Học Sinh, và gia đình gặp những hoàn cảnh khó khăn như bệnh tật, tang chế, vân vân.

Khi điều kiện tài chánh cho phép, Hội sẽ tham gia và phối hợp với Ban Chấp Hành của Hội ở Việt Nam để lập những học bổng hay phần thưởng để giúp đỡ cho những con em của Cựu Học Sinh Tự Đức học giỏi nhưng không đủ điều kiện đến trường.

Chương VI
Quyền Lợi

Những thành viên trong Ban Quản Trị, Ban Chấp Hành và Hội Viên đều có những quyền lợi giống nhau: chẳng hạn như giới thiệu những bạn bè cũ gia nhập Hội, tham gia đóng góp ý kiến với Ban Chấp Hành để Hội ngày càng phát triển, ứng cử, đề cử, bỏ phiếu cho các thành viên trong Ban Quản Trị, Ban Chấp Hành và những quyết định quan trọng liên quan đến sinh hoạt của Hội. 

Chương VII
Qũy Của Hội

Để có tiền cho Hội trang trải những chi phí và giúp đỡ các Hội Viên như đã đề cập ở trên, Hội kêu gọi mỗi Hội Viên (nhưng không bắt buộc) đóng góp niêm liễm mỗi năm tùy theo khả năng tài chính của mỗi người. Đề nghị ở Việt Nam là $15,000 đồng VN và ở hải ngoại là $20 US dollars một năm. Ngoài ra vào những trường hợp khẩn cấp khi Hội cần sự giúp đỡ các Hội Viên, Ban Chấp Hành sẽ kêu gọi lòng hảo tâm đóng góp của các Hội Viên theo đường lối của Hội “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi”

Lưu ý: Chi phí của những tổ chức họp mặt, tiệc liên hoan, lễ Tết, vân vân.. sẽ hoàn toàn do những người tham dự đóng góp. Tiền thu được cho buổi họp mặt sau khi trừ chi phí, nếu còn dư thừa sẽ được xung vào Qũy của Hội.

Tất cả những đóng góp, công sức lao động hay tài vật của Ban Quản Trị, Ban Chấp Hành và Hội Viên đều vì thiện tâm và thiện nguyện. Vì tài chánh của Hội rất hạn chế nên tất cả những chi phí khác xuất ra từ Hội Viên hay những cá nhân khác như thành viên của Ban Quản Trị, Ban Chấp Hành cho tem thư, bảo trì website, chi phí ngân hàng, xăng, vận chuyển, vân vân.. sẽ không được hoàn trả hay bồi thường.

Chương VIII
Tu Chỉnh

Bản Nội Quy của Hội gồm có 8 chương. Nội Quy có thể thay đổi và tu chỉnh khi được đề nghị thay đổi, bổ túc trong những buổi họp chính thức của Hội và được sự đồng ý bỏ phiếu thuận của 2/3 tổng số hội viên.