Chương Trình Ngày Họp Mặt

5:30pm-5:40pm : tập trung trước hội trường để chụp hình toàn nhóm.