Bốn mươi năm một thấm tình

Hôm nay hội ngộ là mình với ta

Trải bao chìm nổi đã qua

Tìm nhau, gặp lại chan hòa yêu thương

Tôi nay ở tại Bình Dương

Mừng Thầy Cô,

Trò cũ, tình thương đậm đà!

Vĩnh Xuyên - Trần Văn Sùng