Chiều Tà Bóng Xế

Vạn kiếp người trầm luân ái hải
Ai tránh được khổ ải nhân gian
Luật tạo hóa không sao vuợt thóat
Em bây giờ sương chiều điểm tóc
Nỗi ưu phiền hằn trên khóe mắt
Ta giờ đây mỏi gối chồn chân
In dấu đời trên vầng trán rộng
Niệm cố nhân chiều tà bóng xế
Em tôi giờ quá ngũ thập niên

  MQ-Valentine 2012