Như Là

Như là thật gần…

nhưng lại rất xa

Như tia nắng ấm…

nhưng lại ánh trăng

Như hoa đang nở…

nhưng lá vàng rơi

Như là muốn nói…

nhưng sao nghẹn lời

Như cùng bầu trời…

nhưng hai hướng định

Khoảng cách vô tận…

giữa anh…

và tôi.

Thùy Nhiên