Lời tựa – Nguyễn Hoàng Hà

Cô Tuyết Bạch - Cô giáo Việt Văn của trường cũng là cô hướng dẫn của lớp 9A2 (70-74). Hồi xưa mình dùng chữ “cô hướng dẫn”, sau này “họ” gọi là “cô chủ nhiệm”. Em vẫn thích chữ “hướng dẫn” hơn vì đúng như nghĩa của nó, cô là người đã gieo vào lòng của học trò chúng em những nét đẹp của văn chương Việt Nam, và may mắn thay là trong văn chương của mình đã có sẵn cái văn hiến của Lễ Nghĩa Trí Tín, của Công Dung Ngôn Hạnh, của hòa bình nhân bản… và như thế cô đã hướng chúng em vào khu vườn văn chương văn học Việt Nam và dẫn chúng em vào đời với một quan niệm sống làm người tự trọng, nhân bản, và hướng thượng.
Và trong những buổi chiều vàng của Cô, Cô lại đem cái tâm phục vụ người vào Đạo mà giáo lý Phật Giáo gọi là tâm Bồ Tát. Nói một cách đời thường, chúng em cảm ơn Cô đã chia xẻ niềm vui giúp người giúp đời vơi bớt khổ đau.

 

Niềm Vui Đạo Vị

Mỗi ngày tôi có một niềm vui
Nhìn bé thơ ngây thắm nụ cười
Ước nguyện cuộc đời luôn trong sáng
Nhập đạo đồng chơn phổ độ đời.

Mỗi tuần tôi có một niềm vui
Đạo hữu cùng chung phục vụ người
Đạo tràng PHÁP BẢO nơi vân tập
Hành Bồ Tát hạnh để đời tươi

Một ngày niệm Phật Khóa Huân Tu
Thầy, Cô, Liên hữu bảo nhau tu
Nhiếp tâm lục tự hành tinh tấn
Tu mà không học ấy tu mù

Thọ Bát Quan Trai tháng một lần
Thiền trà, Công quả, Tụng Kinh báo ân
Giới pháp thầy ban xin nguyện giữ
Đạo tình hòa ái, nguyện xin vâng

Trọn tháng trọn năm đến trọn đời
Niềm vui tỏa rộng khắp nơi nơi
Đẹp đời đẹp đạo xin tâm nguyện
Tự giác giác tha đến mọi người

Phật đà ban rãi trọn niềm vui
Tứ chúng sinh linh khổ lắm rồi
Bồ đề thay thế tâm phiền não
Hạnh Bồ Tát Khởi chúng sanh ơi.

Cô Tuyết Bạch Sydney – Úc châu