ThoVan - Tam Tu Dan Ong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâm Sự Đàn Ông

 Ba hào nhỏ nhoi

một tá đàn ông.

Đàn ông thiệt thòi

mười hai bến nước

bến nào cũng đục

không ghé, không xong

 

Thôi thì ghé đại

kẻo không còn bến

Khi về đến bến

Tháng thì bà lạnh,

tháng thì bà nóng

Bà thì khổ một

ông thì khổ mười

Không bà thì khổ

có bà khổ hơn

 

Trước sau cũng khổ,

thà khổ hơn lỗ

Cho yên gia thất,

bà lạnh, ông ấm

bà nóng, ông mát

bà nói, ông nghe

bà quát, ông im

 

Đến khi ngũ tuần

bà nóng hằng ngày

hạ cũng như đông

biết đâu mà đỡ

Lạy trời cho con

kiếp sau làm bà

để hành đàn ông

 

Nhưng mà Chúa ơi

bây giờ xin Chúa

cho bà của con

bớt nóng  bất thường

để nhà con yên!

 

Bảy Ngữa Đàn Ông

9A1 Niên Khóa 69-73