Thương!

Thương là thương mấy cho vừa,
Thương khi nắng sớm, thương mưa giữa trời!

Đừng làm mưa nữa, trời ơi ..
Mưa rơi làm .. ướt mất người tôi thương!!

Trần Ca Dao 8P1 NK. 72-75