Thương Nhớ

Nỗi thương nỗi nhớ nỗi sầu
Đâu bằng nỗi khổ mà em trao mình
Chữ ân chữ nghĩa chữ tình
Đâu bằng chữ hận mà mình trao em


M.Q 9A1 NK. 69-73