PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Thân Phụ bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc (lớp 9A2 niên khóa 1969-1973) là:

Cụ Ông Nguyễn Văn Bồng

Pháp danh Tâm Lai

Đã mãn phần lúc 6 giờ 15 sáng ngày 10 tháng 11 năm 2015 tại Huntington Beach, California

Hưởng thọ 89 tuổi

Linh cữu được quàn tại Peek Funeral, phòng số 1
7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 Tel: 714-893-3525

Chương Trình Tang Lễ
Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015 :    11 giờ Lễ Phát Tang và Cầu Siêu   -   12 giờ đến 20 giờ Thăm Viếng
      Thứ bẩy ngày 21 tháng 11 năm 2105:    8 giờ - 13 giờ Thăm Viếng và Cầu Siêu  -   14 giờ Di Quan và Hỏa Táng

                    

Toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu cùng
bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc và toàn thể gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông Nguyễn Văn Bồng được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 1969-1973
Toàn Thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Tự Đức