Một số ảnh chụp nhân dịp Thầy Quán ở Cali về thăm Thầy Khái và Thầy Sùng ở Bình Dương cùng Cô Huệ, Cô Hương và các bạn Tự Đức.