Tin Vui

Thêm một con chim lạc bầy tìm về tổ. Anh em lớp 9A1_NK69-73 có thêm một thành viên là Nguyễn N Thu Hà. Hiện tại Hà đang ở tại SunySide bang Washington.
email Hà đăng trong danh sách lớp 9A1_NK69-73.
Email hienschi@yahoo.com