Tin Vui

Qua Thầy Nông Trọng Tiên, chúng ta vừa liên lạc thêm vài cựu học sinh
Võ Tấn Công 9P1 Niên Khoá 69-73
Võ Tấn Thái 9P1 Niên Khoá 69-73
Võ Thị Hoàng Oanh 9A4 Niên Khoá 69-73
Công và Thái là anh em sinh đôi, Oanh là em gái Công và Thái.
Hiện tại HAH chỉ có địa chỉ email va điện thoại của Võ Tấn Công
Các bạn nào muốn liên lạc xin liên lạc qua địa chỉ email hay gọi điện thoại cho Công


kingkongandbrother123@gmail.com

điện thoại 626.482-8029