Tự Đức Photo Gallery
Gia đình Lý Kim Lệ 69-73 Phạm Đức Thắng 9A1 Vợ chồng Thu Hương 9A2 Đỗ Thị Mỹ Vân 9A2 69-73 Nguyễn Thị Thu Thủy 9A3 71-75 Đặng Anh Tuấn 9A1_69-73
Nguyễn Tuấn Khương 9A1_69-73 Lê Quang Việt 9A3_69-73

Nguyễn Hữu Thọ 9P1_71-75

Nguyễn T. Bích Nga 9P2_70-74

Đào Thị Bích Thủy 9P2_70-74 Phạm Hoàng Quân 9P1_69-73
Bạch Công Hưng 9P1_70-74 Nguyễn Trọng Vượng 9P_69-73 Võ Đoàn Tân 9A2_70-74 Trương Thiên Chi 8P1_72-75 Trương T. Minh 9A4_NK 69-73 Lê Huy Thành 6A3 74-75
Con gái Nguyễn Thành Mãnh 9A2 70-74 Gia đình Nguyễn T.Mãnh 9A2 70-74 Tạ Thu Thủy 9P1 70-74

Nguyễn Thị Phi Nga 9A 71-75

Hà Thị Ngọc Anh 8A2 72-75

Hà Thị Ngọc Anh 8A2 72-75
Trang [1] [2] [4]