Đặc San Xuân 1972-1973 - Trang 35

  

Cám ơn anh Nguyễn Thanh Bình đã cung cấp Đặc San Xuân này.